pocitadlo
Ak sa Vám stránky nezobrazujú správne, stiahnite si aktuálny prehliadač napr. Opera 9,64.

Čo je exekúcia?

Exekúcia je nútený výkon rozhodnutia. Exekúciu vykonáva exekútor. Exekútor je štátom určenou a splnomocnenou osobou na vykonávanie núteného výkonu súdnych a iných rozhodnutí. Exekučné konanie upravuje zákon č. 233/1995 Z. z. o exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok - skratka EP).

Exekúciu možno vykonať iba na základe rozhodnutia, ktoré je vykonateľné, čo znamená, že uplynula lehota na dobrovoľné plnenie podľa konkrétneho rozhodnutia.

Exekučný titul je rozhodnutie, na základe ktorého možno vykonať exekúciu.

Exekučný titul je:

  • rozhodnutie súdu, ak priznáva právo, zaväzuje k povinnosti alebo postihuje majetok,
  • rozhodnutie orgánov Európskej únie
  • rozhodnutia osvedčené ako európsky exekučný titul
  • notárska zápisnica, ktorá obsahuje právny záväzok a v ktorej je vyznačená oprávnená osoba a povinná osoba, právny dôvod, predmet a čas plnenia, ak povinná osoba v notárskej zápisnici s vykonateľnosťou súhlasila
  • vykonateľné rozhodnutie rozhodcovských komisií a zmier nimi schválený,
  • osvedčenie o dedičstve, vykonateľné rozhodnutie bývalých štátnych notárstiev a dohoda nimi schválená,
  • vykonateľné rozhodnutie orgánov verejnej správy a územnej samosprávy vrátane blokov na pokutu nezaplatenú na mieste,
  • platobný výmer, výkaz nedoplatkov vo veciach daní a poplatkov, ako aj zmier schválený týmito orgánmi
  • vykonateľné rozhodnutie a výkaz nedoplatkov vo veciach sociálneho zabezpečenia, sociálneho poistenia a starobného dôchodkového sporenia,
  • iné vykonateľné rozhodnutie a schválený zmier, ktorých výkon pripúšťa zákon.

Exekúcia začína na návrh oprávneného - veriteľa. Oprávnenený si vyberie exekútora, ktorému podá návrh na vykonanie exekúcie. Exekučné konanie sa začína dňom, v ktorom bol exekútorovi doručený návrh na vykonanie exekúcie. Exekútor však môže začať vykonávať exekúciu až udelením poverenia súdu na jej vykonanie. Exekútor požiada súd o udelenie poverenia do 15 dní od začatia exekúcie, ak nevyzve oprávneného na opravu alebo doplnenie návrhu, resp. príloh k návrhu. Súd po preskúmaní návrhu poverí exekútora vykonaním exekúcie do 15 dní. Exekútor začne vykonávať exekúciu vydaním upovedomenia o začatí exekúcie a určením spôsobu jej vykonania. Ak sa vykonáva napríklad exekúcia prikázaním pohľadávky z účtu v banke, exekútor najprv prikáže banke, aby zablokovala účet povinného a až potom upovedomí povinného o začatí exekúcie (§95 EP). Ak sa exekúciou postihuje majetok patriaci do bezpodielového spoluvlastníctva manželov, účastníkom exekučného konania je aj manžel/ka povinného, čo znamená, že upovedomenie o začatí exekúcie, ale aj iné písomnosti sa doručujú takisto manželovi povinného.

SPÔSOBY VYKONÁVANIA EXEKÚCIE

§ 63 (1) Ak podkladom na exekúciu je exekučný titul, v ktorom sa ukladá povinnosť zaplatiť peňažnú sumu, exekúciu možno vykonať


a) zrážkami zo mzdy a z iných príjmov, b) prikázaním pohľadávky, c) predajom hnuteľných vecí, d) predajom cenných papierov, e) predajom nehnuteľnosti, f) predajom podniku.

(2) Ak podkladom na exekúciu je exekučný titul, v ktorom sa ukladá iná povinnosť než zaplatenie peňažnej sumy, spôsob vykonania exekúcie sa spravuje povahou uloženej povinnosti. Možno ju vykonať


a) vyprataním, b) odobratím alebo zničením veci na náklady povinného, c) rozdelením spoločnej veci, d) uskutočnením prác a výkonov.

§ 64 Spôsob vykonania exekúcie určí exekútor, ak tento zákon neustanovuje inak (§ 167 a 172). § 65 Exekútor môže vykonať exekúciu v jednom exekučnom konaní aj niekoľkými spôsobmi.